1999 - 2017 Palm Shop - specialista na tablety a navigace

Obchodní a reklamační podmínky

1. Základní údaje

Provozovatel eshopu
DCFIN s.r.o.   IČO: 28739132  nejsme plátce DPH

(dále jen "dodavatel")

Provozovny
Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny v sekci kontakty
Pro adresu konkrétního servisu na konkrétní výrobek nás prosím kontaktujte.


Email: Kontaktní formulář (dle jednotlivých sekcí)


Adresy servisních míst:

Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání nebo jsou uvedeny níže v dokumentu.

2. Objednávka zboží


Seznam zboží na stránkách www.palmpc.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit při vložení zboží do košíku.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží


U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené srozumitelně „úspěšně jsme přijali Vaši objednávku a pracujeme na jejím vyřízení. " či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě nestandartních či speciálních položek je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.palmpc.cz v sekci "košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "doprava".

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, platbou formou spotřebitelského úvěru nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou s jasným uvedením identifikačních údajů.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Instalace zboží, oživení ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci "doprava".

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží


Osobní odběry zboží obchod neposkytuje.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Palmpc.cz, doporučujeme obrátit na autorizované servisy s kopií dokladu, seznam níže.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy


Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu shop@palmpc.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží.
Nárok na odstoupení od smlouvy nemají dle platné legislativy firmy a IČO podnikatelé, zde je možné po dohodě sjednat vrácení zboží za storno poplatek.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele


Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na shop@palmpc.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.palmpc.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

9. Seznam autorizovaných servisů


ACER
Acer Czech Republic s.r.o. - servisní centrum
CT Park Brno
Tuřanka 100
627 00 Brno - Slatina
Telefon: +420 531 027 777

Poznámka: Při reklamaci výrobků Acer servis vždy vyžaduje telefonicky kontakt na kterém Vás budou operátoři servisu Acer informovat o dalším postupu.


APPLE
Český servis a.s. - autorizovaný servis Apple
http://www.ceskyservis.cz/

ASUS
SIL Eastern Europe a.s.
Těšínská 1970/56
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
tel. 596 253 677, 596 253 670
fax 596 253 699
(možnost vytvoření RMA online na www.sil.cz)
ASUS Czech, s.r.o.
Tel: +420 596 766 888
Na rovince 887
72000 Ostrava-Hrabová

CASIO
Fast ČR, a. s.
http://www.fastcr.cz/
Černokostelecká 1621
251 01 Říčany u Prahy
tel: 323 204 120
fax: 323 204 121
e-mail: servis.praha@fastcr.cz
Cejl 31
602 00 Brno
tel: 531 010 295
fax: 531 010 294
email: servis.brno@fastcr.cz

DELL

Hot line: 225 772 727 , online formulář na www.dell.cz je třeba vyplnit RMA formulář.

E-TEN
E-SHOP s.r.o.
Poděbradova 12
301 00 Plzeň

Tel.:+420 371 120 045, 371 120 046
Fax. +420 377 322 905, 371 120 275

Na www.e-tencz.cz/servis je třeba vyplnit RMA formulář.

FUJITSU SIEMENS
Getronics, autorizovaný servis Fujitsu Siemens
U nákladového nádraží 10
130 00 Praha 3
Tel.: 296 760 422 - technická hotline
www.getronics.cz

Kompletní a aktualizovaný přehled servisních středisek produktů Fujitsu-Siemens naleznete pomocí vyhledávače zde.

GARMIN
Picodas Praha s.r.o.
Svatoplukova 15/549
128 00 Praha 2
tel: 224 936 340, 224 936 593, 224 936 596, 603 471 507
fax: 224 936 341
e-mail: picodas@vol.cz

Hewlett Packard
Hewlett Packard, servisní středisko Praha:
Jeremenkova 88
140 21 Praha 4
tel: 261 307 310
fax: 272 103 341
Hewlett Packard, servisní středisko Tábor:
Údolní 2188
390 64 Tábor
tel.: 381 489 143
fax: 381 489 116

Informace o záruce a reklamacích produktů HP naleznete na speciální stránce zde. Vyhledávač autorizovaných servisních partnerů dle místa Vašeho bydliště naleznete zde.
Autorizované servisy:

    * Dileris s.r.o. - www.dileris.cz
    * GCC Services - www.gcc.cz
    * Český servis a.s. - http://www.ceskyservis.cz/

HTC
VSP Data a.s. - Service Park, Servisní středisko GSM
Průmyslová 1181
39102 Sezimovo Ústí II
tel: (+420) 381 212 583
e-mail: gsmservis@vspdata.cz

KINGSTON
Dileris s.r.o. - www.dileris.cz

LENOVO
Český servis a.s. - autorizovaný servis Lenovo
http://www.ceskyservis.cz/

MIO
VSP Data a.s. - Service Park, Servisní středisko GSM
Průmyslová 1181
39102 Sezimovo Ústí II
tel: (+420) 381 212 583
e-mail: gsmservis@vspdata.cz

MIVVY
mivvy a.s.
Poděbradova 362/4
Plzeň 301 00
Česká republika
telefon: +420 910 800 900

Servis zajistuje zdarma svoz z adresy zákazníka.
Po registraci na http://www.mivvy.eu/podpora-prodeje je třeba vyplnit formulář pro svoz ( složka support ) zadat novou servisní zakázku.

MSI
Penta CZ s.r.o. - servisní centrum
Povážská 286
Strakonice, 386 01
Zákaznická linka MSI: 800 10 10 10

NOKIA
Mobil ASK Czech Republic s.r.o.
Božetěchova 97a
612 00 Brno - Královo Pole
Tel. stav zakázky: +420 537 038 111 (od 8 do 17 hod.)
Fax: +420 537 038 110
E-mail: servis.brno@mobilask.cz
Otevírací hodiny: Pondělí - Pátek: 11:00-17:00

PALM

Technická podpora na www.palmhelp.cz. Servis zařízení Palm zakoupených v Palmpc v rámci záruky zprostředkuje Palmpc.
QTEK
.. viz. HTC

SONY ERICSSON
Arvato Services
Osvobození 535
Stochov 273 03
Česká republika

Zákazník si zavolá na linku přepravní společnosti DPD, tel. 841 700 700. Tak sdělí svou adresu a adresu servisu a jako plátce přepravy uvede Arvato Services, ID 40428511018. Následující den (pokud je objednávka podána do 17:30) si přepravní služba zařízení vyzvedne a také je opravené doručí zpět. Pokud zákazník zvolí k přepravě zařízení jiný subjekt něž DPD, přebírá rizika spojená se ztrátou či poškozením zásilky a také s úhradou přepravného.

TOMTOM

Kontaktujte linku technické podpory a servisu 239 000 491.
http://www.tomtom.com/support/

TOSHIBA
CSF s.r.o. - servisní centrum
Jahodova 1282/31
Praha 10, 106 00
Tel.: 272 654 790

 

Aktuality
Týden dopravy zdarma!

Jen tento týden Vám dáváme dopravu zdarma. Využijte příležitosti a ušetřete!

26.11.2018


Tablet pro školáky za 1999Kč - obnovená akce

Skladem jsou poslední kusy 7" tabletu pro školáky za doprodejovou...

10.04.2017


Archiv aktualit
Novinky e-mailem

Chcete zasílat novinky našeho e-shopu přímo na Váš mail ? Zaregistrujte se!